ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27815
68%
115:1
อนุบาล 3347
32%
17:1
ระดับปฐมวัย101222
26%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 16410
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 35-5
8%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 44812
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 511314
22%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 64711
17%
111:1
ระดับประถมศึกษา362763
74%
611:1
รวมทั้งสิ้น463985
100%
811:1