ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2628
35%
18:1
อนุบาล 37815
65%
115:1
ระดับปฐมวัย131023
28%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 27411
18%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 35611
18%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4617
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 53710
17%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 611314
23%
114:1
ระดับประถมศึกษา362460
72%
610:1
รวมทั้งสิ้น493483
100%
810:1