ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2448
62%
18:1
อนุบาล 3415
38%
15:1
ระดับปฐมวัย8513
22%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1448
18%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
7%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 36713
29%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 4257
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5426
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6358
18%
18:1
ระดับประถมศึกษา202545
78%
68:1
รวมทั้งสิ้น283058
100%
87:1