ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 251318
51%
118:1
อนุบาล 311617
49%
117:1
ระดับปฐมวัย161935
18%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 19312
11%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 212618
16%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 39716
14%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 414923
20%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121224
21%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101121
18%
121:1
ระดับประถมศึกษา6648114
57%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 115722
44%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210717
34%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 38311
22%
111:1
มัธยมศีกษาตอนต้น331750
25%
317:1
รวมทั้งสิ้น11584199
100%
1118:1