ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26410
45%
110:1
อนุบาล 37512
55%
112:1
ระดับปฐมวัย13922
26%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 1426
10%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 29211
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3538
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 48715
24%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 55712
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
17%
111:1
ระดับประถมศึกษา372663
74%
611:1
รวมทั้งสิ้น503585
100%
811:1