ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2628
53%
18:1
อนุบาล 3347
47%
17:1
ระดับปฐมวัย9615
25%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1516
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3628
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 43811
24%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 55611
24%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6426
13%
16:1
ระดับประถมศึกษา252146
75%
68:1
รวมทั้งสิ้น342761
100%
88:1