ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2221840
40%
220:1
อนุบาล 3313061
60%
320:1
ระดับปฐมวัย5348101
14%
520:1
ประถมศึกษาปีที่ 1433881
13%
420:1
ประถมศึกษาปีที่ 24753100
16%
425:1
ประถมศึกษาปีที่ 36053113
18%
428:1
ประถมศึกษาปีที่ 45951110
18%
428:1
ประถมศึกษาปีที่ 55758115
18%
429:1
ประถมศึกษาปีที่ 64162103
17%
334:1
ระดับประถมศึกษา307315622
86%
2327:1
รวมทั้งสิ้น360363723
100%
2826:1