ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2123
33%
13:1
อนุบาล 3246
67%
16:1
ระดับปฐมวัย369
19%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2448
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3538
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 43-3
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 68210
26%
110:1
ระดับประถมศึกษา241539
81%
67:1
รวมทั้งสิ้น272148
100%
86:1