ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1123
19%
13:1
อนุบาล 2527
44%
17:1
อนุบาล 3-66
38%
16:1
ระดับปฐมวัย61016
25%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 1279
18%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
10%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3426
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 47613
27%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 56410
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6246
12%
16:1
ระดับประถมศึกษา242549
75%
68:1
รวมทั้งสิ้น303565
100%
97:1