ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1718
40%
18:1
อนุบาล 2235
25%
15:1
อนุบาล 3527
35%
17:1
ระดับปฐมวัย14620
33%
37:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-33
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
20%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 49514
35%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5314
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6527
18%
17:1
ระดับประถมศึกษา231740
67%
67:1
รวมทั้งสิ้น372360
100%
97:1