ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2257
58%
17:1
อนุบาล 3325
42%
15:1
ระดับปฐมวัย5712
27%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1415
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 25-5
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4639
28%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5347
22%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6112
6%
12:1
ระดับประถมศึกษา211132
73%
65:1
รวมทั้งสิ้น261844
100%
86:1