ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28412
41%
112:1
อนุบาล 341317
59%
117:1
ระดับปฐมวัย121729
16%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
8%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 212517
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 3171229
29%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 49413
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101222
22%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 65510
10%
110:1
ระดับประถมศึกษา564399
54%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 181018
33%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 241014
26%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 317522
41%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น292554
30%
318:1
รวมทั้งสิ้น9785182
100%
1117:1