ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25510
50%
110:1
อนุบาล 35510
50%
110:1
ระดับปฐมวัย101020
19%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 15510
18%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 23710
18%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 3549
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4437
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 54610
18%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
16%
19:1
ระดับประถมศึกษา253055
52%
69:1
มัธยมศึกษาปีที่ 15712
40%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28311
37%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3527
23%
17:1
มัธยมศีกษาตอนต้น181230
29%
310:1
รวมทั้งสิ้น5352105
100%
1110:1