ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2639
82%
19:1
อนุบาล 3112
18%
12:1
ระดับปฐมวัย7411
21%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
21%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2426
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3527
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4336
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5549
21%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
12%
15:1
ระดับประถมศึกษา251742
79%
67:1
รวมทั้งสิ้น322153
100%
87:1