ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25712
52%
112:1
อนุบาล 36511
48%
111:1
ระดับปฐมวัย111223
21%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 15712
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 27613
15%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 313821
24%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 48917
20%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 55611
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 68412
14%
112:1
ระดับประถมศึกษา464086
79%
614:1
รวมทั้งสิ้น5752109
100%
814:1