ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2257
54%
17:1
อนุบาล 3246
46%
16:1
ระดับปฐมวัย4913
21%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 16511
22%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
14%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3347
14%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 47411
22%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 5336
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6628
16%
18:1
ระดับประถมศึกษา282250
79%
68:1
รวมทั้งสิ้น323163
100%
88:1