ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29817
53%
117:1
อนุบาล 37815
47%
115:1
ระดับปฐมวัย161632
23%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 19514
13%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 28513
12%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 313821
20%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111425
24%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 53811
10%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 671522
21%
122:1
ระดับประถมศึกษา5155106
77%
618:1
รวมทั้งสิ้น6771138
100%
817:1