ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2369
41%
19:1
อนุบาล 36713
59%
113:1
ระดับปฐมวัย91322
21%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 19514
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 22911
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 38513
15%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 48614
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 58614
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 69918
21%
118:1
ระดับประถมศึกษา444084
79%
614:1
รวมทั้งสิ้น5353106
100%
813:1