ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2314
44%
14:1
อนุบาล 3415
56%
15:1
ระดับปฐมวัย729
24%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1134
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2134
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4437
24%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5336
21%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6156
21%
16:1
ระดับประถมศึกษา121729
76%
65:1
รวมทั้งสิ้น191938
100%
85:1