ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 291019
45%
119:1
อนุบาล 3121123
55%
123:1
ระดับปฐมวัย212142
16%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101929
17%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 2171431
18%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111122
13%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121527
16%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 5201535
21%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111324
14%
124:1
ระดับประถมศึกษา8187168
63%
628:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1101323
40%
123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29918
32%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311516
28%
116:1
มัธยมศีกษาตอนต้น302757
21%
319:1
รวมทั้งสิ้น132135267
100%
1124:1