ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2202242
55%
221:1
อนุบาล 3201434
45%
217:1
ระดับปฐมวัย403676
15%
419:1
ประถมศึกษาปีที่ 1221739
13%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 2273360
20%
230:1
ประถมศึกษาปีที่ 3252247
16%
224:1
ประถมศึกษาปีที่ 4273057
19%
229:1
ประถมศึกษาปีที่ 5232043
14%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 6232952
17%
226:1
ระดับประถมศึกษา147151298
59%
1225:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1181533
25%
217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2221739
30%
220:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3401858
45%
229:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8050130
26%
622:1
รวมทั้งสิ้น267237504
100%
2223:1