ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2639
64%
19:1
อนุบาล 3145
36%
15:1
ระดับปฐมวัย7714
17%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1628
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 35813
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 44812
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 52810
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 66713
19%
113:1
ระดับประถมศึกษา293867
83%
611:1
รวมทั้งสิ้น364581
100%
810:1