ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29211
58%
111:1
อนุบาล 3268
42%
18:1
ระดับปฐมวัย11819
11%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 15510
11%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2101020
22%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 37815
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 47916
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 571118
20%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 67310
11%
110:1
ระดับประถมศึกษา434689
54%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 112618
31%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 212719
33%
119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 371421
36%
121:1
มัธยมศีกษาตอนต้น312758
35%
319:1
รวมทั้งสิ้น8581166
100%
1115:1