ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 32-2
100%
12:1
ระดับปฐมวัย2-2
12%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
7%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-22
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3314
27%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6314
27%
14:1
ระดับประถมศึกษา9615
88%
63:1
รวมทั้งสิ้น11617
100%
72:1