ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2639
43%
19:1
อนุบาล 38412
57%
112:1
ระดับปฐมวัย14721
17%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 15712
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 231114
18%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 341115
20%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 48816
21%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 55510
13%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6369
12%
19:1
ระดับประถมศึกษา284876
61%
613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17613
48%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2325
19%
15:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39-9
33%
19:1
มัธยมศีกษาตอนต้น19827
22%
39:1
รวมทั้งสิ้น6163124
100%
1111:1