ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2224
80%
14:1
อนุบาล 3-11
20%
11:1
ระดับปฐมวัย235
14%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1729
30%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-22
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
10%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4257
23%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5426
20%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6123
10%
13:1
ระดับประถมศึกษา151530
86%
65:1
รวมทั้งสิ้น171835
100%
84:1