ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 23710
33%
110:1
อนุบาล 313720
67%
120:1
ระดับปฐมวัย161430
22%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 19312
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111021
26%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 3628
10%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 49716
20%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 56814
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 68311
13%
111:1
ระดับประถมศึกษา493382
60%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1628
32%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2448
32%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3729
36%
19:1
มัธยมศีกษาตอนต้น17825
18%
38:1
รวมทั้งสิ้น8255137
100%
1112:1