ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29817
68%
117:1
อนุบาล 3538
32%
18:1
ระดับปฐมวัย141125
15%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 13811
12%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 271017
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 341115
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 47815
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 59514
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 671118
20%
118:1
ระดับประถมศึกษา375390
53%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19615
27%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2151126
47%
126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39514
25%
114:1
มัธยมศีกษาตอนต้น332255
32%
318:1
รวมทั้งสิ้น8486170
100%
1115:1