ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 211516
47%
116:1
อนุบาล 310818
53%
118:1
ระดับปฐมวัย211334
21%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
9%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 22810
13%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 371017
21%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 451116
20%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 57815
19%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 69615
19%
115:1
ระดับประถมศึกษา344680
48%
613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17815
29%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 28614
27%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3111122
43%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น262551
31%
317:1
รวมทั้งสิ้น8184165
100%
1115:1