ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2123
100%
13:1
อนุบาล 3---
0%
--
ระดับปฐมวัย123
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 11-1
3%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 22-2
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
10%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4358
27%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5246
20%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 64610
33%
110:1
ระดับประถมศึกษา141630
91%
65:1
รวมทั้งสิ้น151833
100%
75:1