ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2235
100%
15:1
อนุบาล 3---
0%
--
ระดับปฐมวัย235
21%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224
21%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 24-4
21%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3437
37%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 41-1
5%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 6213
16%
13:1
ระดับประถมศึกษา13619
79%
54:1
รวมทั้งสิ้น15924
100%
64:1