ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2639
75%
19:1
อนุบาล 3213
25%
13:1
ระดับปฐมวัย8412
21%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1459
20%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3167
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 45510
23%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5235
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
16%
17:1
ระดับประถมศึกษา192544
79%
67:1
รวมทั้งสิ้น272956
100%
87:1