ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25611
50%
111:1
อนุบาล 35611
50%
111:1
ระดับปฐมวัย101222
29%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 1347
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3257
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 411213
24%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 58715
27%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 66-6
11%
16:1
ระดับประถมศึกษา332255
71%
69:1
รวมทั้งสิ้น433477
100%
810:1