ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27411
48%
111:1
อนุบาล 35712
52%
112:1
ระดับปฐมวัย121123
28%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 14711
19%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3347
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4257
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 510212
20%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 68715
25%
115:1
ระดับประถมศึกษา302959
72%
610:1
รวมทั้งสิ้น424082
100%
810:1