ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21-1
17%
11:1
อนุบาล 3325
83%
15:1
ระดับปฐมวัย426
20%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 12-2
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
13%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3314
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4134
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6279
38%
19:1
ระดับประถมศึกษา101424
80%
64:1
รวมทั้งสิ้น141630
100%
84:1