ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22-2
20%
12:1
อนุบาล 3538
80%
18:1
ระดับปฐมวัย7310
20%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
23%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2145
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 42-2
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 57310
26%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6358
21%
18:1
ระดับประถมศึกษา201939
80%
67:1
รวมทั้งสิ้น272249
100%
86:1