ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22-2
50%
12:1
อนุบาล 32-2
50%
12:1
ระดับปฐมวัย4-4
9%
22:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
18%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 26410
26%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 3156
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4235
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 52-2
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6639
23%
19:1
ระดับประถมศึกษา211839
91%
67:1
รวมทั้งสิ้น251843
100%
85:1