ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2141226
50%
126:1
อนุบาล 391726
50%
126:1
ระดับปฐมวัย232952
23%
226:1
ประถมศึกษาปีที่ 1171431
18%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 261622
12%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 3151833
19%
133:1
ประถมศึกษาปีที่ 4152035
20%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 5151025
14%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 6181331
18%
131:1
ระดับประถมศึกษา8691177
77%
630:1
รวมทั้งสิ้น109120229
100%
829:1