ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2257
44%
17:1
อนุบาล 3639
56%
19:1
ระดับปฐมวัย8816
24%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
16%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2369
18%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 36612
24%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
14%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5314
8%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 65611
22%
111:1
ระดับประถมศึกษา232851
76%
69:1
รวมทั้งสิ้น313667
100%
88:1