ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26410
63%
110:1
อนุบาล 3246
38%
16:1
ระดับปฐมวัย8816
24%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 131215
29%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
24%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 3358
16%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4437
14%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5314
8%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
10%
15:1
ระดับประถมศึกษา232851
76%
69:1
รวมทั้งสิ้น313667
100%
88:1