ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28412
52%
112:1
อนุบาล 38311
48%
111:1
ระดับปฐมวัย16723
14%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 14610
10%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 241216
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 36612
13%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 415722
23%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 510616
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101020
21%
120:1
ระดับประถมศึกษา494796
60%
616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 110212
29%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26511
26%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 310919
45%
119:1
มัธยมศีกษาตอนต้น261642
26%
314:1
รวมทั้งสิ้น9170161
100%
1115:1