ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22-2
50%
12:1
อนุบาล 32-2
50%
12:1
ระดับปฐมวัย4-4
20%
22:1
ประถมศึกษาปีที่ 1213
19%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3213
19%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
25%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
31%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 61-1
6%
11:1
ระดับประถมศึกษา10616
80%
53:1
รวมทั้งสิ้น14620
100%
73:1