ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2325
45%
15:1
อนุบาล 3426
55%
16:1
ระดับปฐมวัย7411
18%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
4%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2628
16%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 33710
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123
6%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 54610
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 69918
35%
118:1
ระดับประถมศึกษา242751
82%
69:1
รวมทั้งสิ้น313162
100%
88:1