ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2448
53%
18:1
อนุบาล 3527
47%
17:1
ระดับปฐมวัย9615
29%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1213
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2167
19%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4235
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5617
19%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 64610
28%
110:1
ระดับประถมศึกษา171936
71%
66:1
รวมทั้งสิ้น262551
100%
86:1