ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26713
65%
113:1
อนุบาล 3167
35%
17:1
ระดับปฐมวัย71320
13%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 131013
14%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111122
24%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 371017
18%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 48513
14%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 57815
16%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 68412
13%
112:1
ระดับประถมศึกษา444892
59%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17613
30%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27512
28%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 361218
42%
118:1
มัธยมศีกษาตอนต้น202343
28%
314:1
รวมทั้งสิ้น7184155
100%
1114:1