ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
60%
16:1
อนุบาล 3224
40%
14:1
ระดับปฐมวัย5510
28%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
23%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
12%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123
12%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
23%
16:1
ระดับประถมศึกษา121426
72%
64:1
รวมทั้งสิ้น171936
100%
85:1