ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2213
33%
13:1
อนุบาล 3336
67%
16:1
ระดับปฐมวัย549
27%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
25%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123
13%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5123
13%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
17%
14:1
ระดับประถมศึกษา111324
73%
64:1
รวมทั้งสิ้น161733
100%
84:1