ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2213
30%
13:1
อนุบาล 3527
70%
17:1
ระดับปฐมวัย7310
26%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2415
18%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4325
18%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5538
29%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6314
14%
14:1
ระดับประถมศึกษา181028
74%
65:1
รวมทั้งสิ้น251338
100%
85:1