ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26511
46%
111:1
อนุบาล 36713
54%
113:1
ระดับปฐมวัย121224
27%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1257
11%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 24711
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 34913
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 44711
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 52810
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 66814
21%
114:1
ระดับประถมศึกษา224466
73%
611:1
รวมทั้งสิ้น345690
100%
811:1