ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2123
30%
13:1
อนุบาล 3347
70%
17:1
ระดับปฐมวัย4610
23%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1134
12%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2729
26%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3325
15%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4134
12%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5448
24%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6134
12%
14:1
ระดับประถมศึกษา171734
77%
66:1
รวมทั้งสิ้น212344
100%
86:1